ออนไลน์ 3 คน
 
 
 
 
 
เริ่ม : 2011-01-18
ปิด : 2012-01-18
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของ
อบต.หัวโพมีความสวยงาม
อยู่ในระดับใด?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยพอใช้
 
 
     

     
 
 
 การคมนาคม

     -  เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (สายบางแพ – ดำเนินฯ)
     -  ถนนสายหัวโพ – บ้านไร่
     -  ถนนสายหัวโพ – โพหัก
     -  ถนนสายหัวโพ – หนองฟ้าแลบ

เป็นถนนสายหลัก ลาดยาง ฯ
เป็นถนนลาดยาง ฯ
เป็นถนนลาดยาง ฯ
เป็นถนนลาดยาง ฯ
     การคมนาคมสามารถใช้รถยนต์โดย ๑)  รถยนต์โดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพ – ดำเนินฯ
๒)  รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก  สายดำเนินฯ – ราชบุรี สายโพหัก - โพธาราม
 
 การโทรคมนาคม

     - โทรศัพท์สาธารณะ
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
     - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ

๑๘
-
แห่ง
แห่ง
แห่ง ระบุ...AIS...TRUE...
 
 การไฟฟ้า
     การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการบริการ  ไฟฟ้าย่อยบางแพและได้มีการติดตั้งแผงโซลาเซล  ให้กับบ้านเรือนที่สายไฟหลักเข้าไม่ถึง
 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -  คลองชลประทาน
     -  คลอง


สาย
สาย
 
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อโยก
-
-
-
แห่ง
แห่ง
แห่ง
     - ประปา  การบริการประปาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
 
 ลักษณะการใช้ที่ดิน
     ลักษณะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประเภทสวนผลไม้ ทำนาข้าว ปลูกพืชไร่  ทำบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงสัตว์  ทำให้มีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
 
 
     
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd